Повідомлення про зміни до порядку денного Загальних зборів акціонерів

Шановний акціонере ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ»!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРТЕЛЕКОМ» (ідентифікаційний код 21560766, місцезнаходження: 01601, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, буд. 18, далі – Товариство) повідомляє Вас, про зміни до проекту порядку денного річних (чергових) Загальних Зборів Акціонерів Товариства (Загальні Збори), та направляє порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів, що затверджені рішенням Наглядової Ради Товариства (протокол від 26 березня 2018 року №637).

Звертаємо Вашу увагу, що місце, дата та час проведення Загальних Зборів не змінюються, а саме:

Дата проведення Загальних Зборів: 12 квітня 2018 року.

Місце проведення Загальних Зборів: 01030, м. Київ, вул. Леонтовича, 11, другий поверх, актовий зал Державного закладу «Київський коледж зв’язку» (їхати до станції метро «Університет»).

Початок проведення Загальних Зборів: о 12.00 год.  

Реєстрація акціонерів (їх представників), для участі у Загальних Зборах, буде проводитись 12 квітня 2018 року з 10-00 до 11.30 год. за місцем проведення Загальних Зборів.

Порядок денний Загальних Зборів (перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного):

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про затвердження кількісного складу Лічильної комісії, обрання та припинення повноважень Голови та членів Лічильної комісії.

Проект рішення з першого питання порядку денного: 

1. Затвердити склад Лічильної комісії річних (чергових) Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «Укртелеком», скликаних на 12.04.2018, у кількості 12 осіб та обрати наступний склад Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії – Шнеренко Валерій Анатолійович;

Секретар Лічильної комісії - Слюсаренко Інеса Вікторівна;

Члени Лічильної комісії:

- Оверчук Ірина Андріївна; Жирко Алла Миколаївна; Китченко Анна Олексівна; Басюк Наталія Миколаївна; Скора Наталія Іванівна; Сторожук Інна Володимирівна; Орляка Юлія Миколаївна; Гашинська Аліна Анатоліївна; Герасимова Тетяна Сергіївна; Матвієнко Людмила Петрівна.

Повноваження Голови та членів Лічильної комісії припинити після виконання всіх повноважень, покладених на Лічильну комісію, відповідно до чинного законодавства.

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про обрання Голови та Секретаря річних (чергових) Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «Укртелеком». 

Проект рішення з другого питання порядку денного: 

2. Обрати:

Головою річних (чергових) Загальних Зборів Акціонерів Товариства Іващенко Світлану Іванівну;

Секретарем річних (чергових) Загальних Зборів Акціонерів Товариства Кліновського Едуарда Віталійовича.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд звіту Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком» про роботу за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення з третього питання порядку денного: 

3. Затвердити звіт Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком» про роботу за 2017 рік.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд звіту Директора ПАТ «Укртелеком» про роботу за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 

Проект рішення з четвертого питання порядку денного: 

4. Затвердити звіт Директора ПАТ «Укртелеком» про роботу за 2017 рік.

П’ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження річного звіту ПАТ «Укртелеком» за 2017 рік, в тому числі фінансової звітності ПАТ «Укртелеком» за 2017 рік. 

Проект рішення з п’ятого питання порядку денного: 

5. Затвердити річний звіт ПАТ «Укртелеком» за 2017 рік, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

Про розподіл прибутку ПАТ «Укртелеком» за підсумками роботи за 2017 рік.

Проект рішення з шостого питання порядку денного: 

6. Прибуток, отриманий ПАТ «Укртелеком» за підсумками роботи за 2017 рік, направити на покриття накопичених збитків за попередні роки.

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

Внесення змін до Статуту ПАТ «Укртелеком» шляхом викладення його в новій редакції; обрання особи, яка уповноважується на підписання Статуту ПАТ «Укртелеком» в новій редакції.

Проект рішення з сьомого питання порядку денного: 

7. Внести та затвердити зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРТЕЛЕКОМ» шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Голову цих Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «Укртелеком» на підписання Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРТЕЛЕКОМ» в новій редакції. Доручити Директору ПАТ «Укртелеком» забезпечити державну реєстрацію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРТЕЛЕКОМ» в новій редакції, відповідно до встановленого законодавством України порядку. 

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Внесення змін до ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРТЕЛЕКОМ» шляхом викладення його в новій редакції; обрання особи, яка уповноважується на підписання ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРТЕЛЕКОМ».

Проект рішення з восьмого питання порядку денного: 

8. Внести та затвердити зміни до ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРТЕЛЕКОМ» шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Голову цих Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «Укртелеком» на підписання ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРТЕЛЕКОМ» в новій редакції. 

ДЕВ’ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Припинення повноважень членів Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком». 

Проект рішення з дев’ятого питання порядку денного: 

9. Припинити повноваження членів Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком», обраних річними (черговими) 

Загальними Зборами Акціонерів ПАТ «Укртелеком» 26.04.2017 року (протокол № 17):

Нетудихати Леоніда Івановича – члена Наглядової Ради – Голови Наглядової Ради;

Баринова Олександра Олексійовича – члена Наглядової Ради;

Муковніна Сергія Олексійовича – члена Наглядової Ради;

Павленко Людмили Миколаївни – члена Наглядової Ради;

Тимошенка Михайла Костянтиновича - незалежного директора;

Буцана Євгена Анатолійовича – незалежного директора.

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрання членів Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком»; затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком». 

Проект рішення з десятого питання порядку денного: 

10.1.Обрати членами Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком»: Обрання членів Наглядової ради ПАТ «Укртелеком» здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

10.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком» та встановити розмір їх винагороди, відповідно до умов таких цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів). Уповноважити Директора ПАТ «Укртелеком» на підписання від імені ПАТ «Укртелеком»  цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком».

ПАТ «Укртелеком»