Загальні збори акціонерів 16.12.2014

Шановний акціонере ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ»!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРТЕЛЕКОМ» (ідентифікаційний код 21560766, місцезнаходження: 01601, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, буд. 18, далі – Товариство) повідомляє Вас, що відповідно до рішення Наглядової Ради Товариства (протокол від 24.10.2014 № 235) 16 грудня 2014 року відбудуться позачергові Загальні Збори Акціонерів Товариства (далі – позачергові Загальні Збори).

Місце проведення позачергових Загальних Зборів: 01030, м. Київ, вул. Леонтовича, 11, другий поверх, актовий зал Державного закладу «Київський коледж зв’язку» (їхати до станції метро «Університет»)

Початок проведення позачергових Загальних Зборів о 12.00 год. 

Реєстрація Акціонерів (їх представників) для участі у позачергових Загальних Зборах буде проводитись 16 грудня 2014 року з 10-00 до 11.30 год. за місцем проведення позачергових Загальних Зборів.

Реєстрація Акціонерів (їх представників) для участі у позачергових Загальних Зборах проводитиметься на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему, станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних Зборів, тобто на 24.00 год. 10.12.2014 року.

Для участі у позачергових Загальних Зборах Акціонеру необхідно мати при собі паспорт, а представнику (-ам) Акціонера – паспорт та довіреність на право представляти інтереси Акціонера на Загальних Зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

Порядок денний позачергових Загальних Зборів (перелік питань, що виносяться на голосування):

  1. Обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних Зборів Акціонерів ПАТ "Укртелеком", затвердження кількісного складу Лічильної комісії, обрання та припинення повноважень Голови та членів Лічильної комісії.

  2. Припинення повноважень членів Наглядової Ради ПАТ "Укртелеком".

  3. Затвердження кількісного складу Наглядової Ради ПАТ "Укртелеком"; обрання членів Наглядової Ради ПАТ "Укртелеком"; затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради ПАТ "Укртелеком"; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради ПАТ "Укртелеком".

  4. Внесення змін до Статуту ПАТ "Укртелеком" шляхом викладення його в новій редакції; обрання особи, яка уповноважується на підписання Статуту ПАТ "Укртелеком" в новій редакції. 

  5. Внесення змін до Положення про Наглядову Раду ПАТ "Укртелеком" шляхом викладення його в новій редакції; обрання особи, яка уповноважується на підписання Положення про Наглядову Раду ПАТ "Укртелеком" в новій редакції. 

Акціонери Товариства або їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних Зборів щоденно (крім суботи та неділі) з 09.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 12.30 год. до 13.15 год.) за місцезнаходженням    ПАТ «Укртелеком»: Україна, 01601, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 18, зал № 2, перший поверх. У день проведення позачергових Загальних Зборів ознайомитися з документами можливо у місці проведення позачергових Загальних Зборів з 10.00 години до 11.45 години.

Відповідальною особою за порядок ознайомлення Акціонерів з документами є Лиско Ю.В. – начальник відділу корпоративного управління. Телефон для довідок: (044) 235-45-22, 235-93-10.

Додатково повідомляємо, що відповідно до п.10 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом  депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах.

Отже, при визначенні кворуму та при голосуванні на зазначених вище позачергових Загальних Зборах Акціонерів ПАТ «Укртелеком» враховуватимуться лише акції акціонерів ПАТ «Укртелеком», які або від власного імені уклали з ПАТ КБ «Євробанк» (обрана ПАТ «Укртелеком» депозитарна установа) договір про обслуговування рахунку в цінних паперах, або здійснили переказ належних їм прав на акції на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, та щодо яких відсутні обмеження на врахування акцій при визначенні кворуму та голосуванні.

Підсумки голосування на позачергових Загальних Зборах Акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРТЕЛЕКОМ", 
проведених 16 грудня 2014 року

ПАТ «Укртелеком»