Загальні збори акціонерів 21.04.2015

Шановний акціонере ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ»!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРТЕЛЕКОМ» (ідентифікаційний код 21560766, місцезнаходження: 01601, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, буд. 18, далі – Товариство) повідомляє Вас, що відповідно до рішення Наглядової Ради Товариства (протокол від 27.02.2015 № 292) 21 квітня 2015 року відбудуться річні (чергові) Загальні Збори Акціонерів Товариства (далі – Загальні Збори). 

Місце проведення Загальних Зборів: 01030, м. Київ, вул. Леонтовича, 11, другий поверх, актовий зал Державного закладу «Київський коледж зв’язку» (їхати до станції метро «Університет») 

Початок проведення Загальних Зборів: о 12.00 год.  

Реєстрація Акціонерів (їх представників) для участі у Загальних Зборах буде проводитись 21 квітня 2015 року з 10-00 до 11.30 год. за місцем проведення Загальних Зборів.

Реєстрація Акціонерів (їх представників) для участі у Загальних Зборах проводитиметься на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему, станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних Зборів, тобто на 24.00 год. 15.04.2015 року.

Для участі у Загальних Зборах Акціонеру необхідно мати при собі паспорт, а представнику (-ам) Акціонера – паспорт та довіреність на право представляти інтереси Акціонера на Загальних Зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. 

Порядок денний Загальних Зборів (перелік питань, що виносяться на голосування):

  1. Про обрання Голови та Секретаря річних (чергових) Загальних Зборів Акціонерів ПАТ "Укртелеком", затвердження кількісного складу Лічильної комісії, обрання та припинення повноважень Голови та членів Лічильної комісії.

  2. Розгляд звіту Наглядової Ради ПАТ "Укртелеком" про роботу за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

  3. Розгляд звіту Директора ПАТ "Укртелеком" про роботу за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження річного звіту  ПАТ "Укртелеком" за 2014 рік, в тому числі фінансової звітності товариства за 2014 рік. 

  4. Про розподіл прибутку ПАТ "Укртелеком" за підсумками роботи за 2014 рік.

  5. Прийняття рішення про вчинення значного правочину.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Укртелеком» за 2014 рік * 

(тис. грн.)

Найменування показника
Період
Звітний
(2014 р.)
попередній
(2013 р.)
Усього активів 7 815 243 8 032 490
Основні засоби (в т.ч. інвестиційна нерухомість) 4 688 256 5 876 221
Довгострокові фінансові інвестиції 889 981
Запаси 112 631 119 375
Сумарна дебіторська заборгованість 1 017 051 704 142
Грошові кошти та їх еквіваленти 112 493 561 813
Нерозподілений прибуток (збиток) (5 684 474) (5 922 552)
Власний капітал 4 469 302 4 421 171
Статутний капітал 4 681 562 4 681 562
Довгострокові зобов'язання 332 463 351 550
Поточні зобов'язання 3 013 478 3 259 769
Чистий прибуток (збиток) 238 078 (1 834 732)
Інший сукупний дохід після оподаткування **   2 222 749
Середньорічна кількість акцій (шт.) 18 726 248 000 18 726 248 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 43 495 56 331

*  Після отримання звіту актуарія по довгострокових забезпеченнях (актуарних розрахунках) та остаточного завершення процедури аудиту фінансової звітності товариства, дані деяких рядків Балансу (Звіту про фінансовий стан) можуть мати суттєві зміни.

** Форма доповнена рядком «Інший сукупний дохід після оподаткування», відповідно до вимог формування форми 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)».

Акціонери Товариства або їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних (чергових) Загальних Зборів щоденно (крім суботи та неділі) з 09.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 12.30 год. до 13.15 год.) за місцезнаходженням ПАТ «Укртелеком»: Україна, 01601, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 18, зал № 2, перший поверх. У день проведення річних (чергових) Загальних Зборів ознайомитися з документами можливо у місці проведення позачергових Загальних Зборів з 10.00 години до 11.45 години.

Відповідальною особою за порядок ознайомлення Акціонерів з документами є Лиско Ю.В. – начальник відділу корпоративного управління. Телефон для довідок: (044) 235-45-22, 235-93-10. 

Додатково повідомляємо, що відповідно до п.10 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом  депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах.

Отже, при визначенні кворуму та при голосуванні на зазначених вище річних (чергових) Загальних Зборах Акціонерів ПАТ «Укртелеком» враховуватимуться лише акції акціонерів ПАТ «Укртелеком», які або від власного імені уклали з ПАТ КБ «Євробанк» (обрана ПАТ «Укртелеком» депозитарна установа) договір про обслуговування рахунку в цінних паперах, або здійснили переказ належних їм прав на акції на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, та щодо яких відсутні обмеження на врахування акцій при визначенні кворуму та голосуванні.


Підсумки голосування на річних (чергових) Загальних Зборах Акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРТЕЛЕКОМ", проведених 21 квітня 2015 року

ПАТ «Укртелеком»