Загальні збори акціонерів 24.04.2014

Шановний акціонере ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ»!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРТЕЛЕКОМ» (ідентифікаційний код 21560766, місцезнаходження: 01601, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, буд. 18, далі – Товариство) повідомляє Вас, що відповідно до рішення Наглядової Ради Товариства (протокол від 06.03.2014 № 156)  24 квітня 2014 року відбудуться річні (чергові) Загальні Збори Акціонерів Товариства (далі – Загальні Збори).

Місце проведення Загальних Зборів: 01030, м. Київ, вул. Леонтовича, 11, другий поверх, актовий зал Державного закладу «Київський коледж зв’язку» (їхати до станції метро «Університет»)

Початок проведення Загальних Зборів о 12.00 год. 

Реєстрація Акціонерів (їх представників) для участі у Загальних Зборах буде проводитись 24 квітня 2014 року з 10-00 до 11.30 год. за місцем проведення Загальних Зборів.

Реєстрація Акціонерів (їх представників) для участі у Загальних Зборах проводитиметься на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему, станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних Зборів, тобто на 24.00 год. 17.04.2014 року.

Для участі у Загальних Зборах Акціонеру необхідно мати при собі паспорт, а представнику (-ам) Акціонера – паспорт та довіреність на право представляти інтереси Акціонера на Загальних Зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

Порядок денний Загальних Зборів (перелік питань, що виносяться на голосування):

  1. Про обрання Голови та Секретаря річних (чергових) Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «Укртелеком», затвердження кількісного складу Лічильної комісії, обрання та припинення повноважень Голови та членів Лічильної комісії.

  2. Розгляд звіту Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком» про роботу за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

  3. Розгляд звітів Голови ПАТ «Укртелеком», Директора ПАТ "Укртелеком" про роботу за  2013 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду. Затвердження річного звіту ПАТ «Укртелеком» за 2013 рік, в тому числі фінансової звітності товариства за 2013 рік.

  4. Про розподіл прибутку (покриття збитків) ПАТ «Укртелеком» за підсумками роботи за 2013 рік.

  5. Про внесення змін та доповнень до положення про Наглядову Раду ПАТ «Укртелеком». 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Укртелеком» (тис. грн.)

Найменування показника

період

2013

 

2012

 

Усього активів

8 887 746

9 096 718

Основні засоби (в т.ч. інвестиційна нерухомість)

6 503 387

7 091 214

Довгострокові фінансові інвестиції

981

24 000

Запаси

119 375

62 201

Сумарна дебіторська заборгованість

1 013 605

860 148

Грошові кошти та їх еквіваленти

561 813

249 691

Нерозподілений прибуток (збиток)

(3 022 828)

(3 025 351)

Власний капітал

5 304 808

5 302 285

Статутний капітал

4 681 562

4 681 562

Довгострокові зобов'язання

41 541 

4 239

Поточні зобов'язання

3 231 388

3 507 492

Чистий прибуток (збиток)

84 728

366 802

Сукупний дохід

2523

334 163

Середньорічна кількість акцій (шт.)

18 726 248 000

18 726 248 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду  (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних

 акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

56 331

59 902

Акціонери Товариства або їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів щоденно (крім суботи та неділі) з 09.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 12.30 год. до 13.15 год.) за місцезнаходженням ПАТ «Укртелеком»: Україна, 01601, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, буд. 18, зал № 2, перший поверх. У день проведення Загальних Зборів ознайомитися з документами можливо у місці проведення Загальних Зборів з 10.00 години до 11.45 години.

Відповідальною особою за ознайомлення Акціонерів з документами є Зайцев В.О. – директор департаменту управління власністю та корпоративними правами. Телефон для довідок: (044) 235-93-10.

Особою, що здійснює контроль за дотриманням прав Акціонерів в Товаристві є Котляров Ю.А. – Корпоративний Секретар ПАТ “Укртелеком”. Телефон для довідок та/або звернень (044) 230-62-06.

ПАТ «Укртелеком»

Підсумки голосування на річних (чергових) Загальних Зборах Акціонерів Публічного акціонерного товариства «Укртелеком», проведених 24.04.2014 року