Запобігання діям зловмисників та можливі превентивні заходи при отриманні послуг

Для уникнення випадкiв несанкцiонованого використання послуг i засобiв зв'язку оператори мiсцевих телефонних мереж при укладаннi договорiв з абонентами повiдомляють їх про можливiсть:

 • Обмеження виходу на мiжмiську та мiжнародну телефонну мережу шляхом встановлення вiдповiдної категорiї АВН. Для цього потрiбно звернутися з письмовою заявою про вiдключення свого номера телефону вiд автоматичного виходу на мiжмiську (чи мiжнародну) телефонну мережу. При цьому у абонента залишається можливiсть замовити таку розмову через оператора зв'язку;
 • Користування додатковими послугами АТС, якi забезпечують вихiд на мiжмiську та мiжнародну телефонну мережу за паролем.

З метою захисту iнтересiв абонентiв та мережi оператори мiжмiської (мiжнародної) телефонної мережi можуть, за наявностi необхiдних програмних та технiчних засобiв, проводити оперативний контроль користування послугами з кожного телефону (монiторинг). При виявленнi рiзких вiдхилень (суми, видiв послуг та iнше) оператор вживає заходи для з'ясування їх причин (можливого стороннього пiдключення, неузгодженого користування телефоном тощо).

В залежностi вiд характеру виявленних вiдхилень у користуваннi послугами оператор може застосовувати такi заходи, як:

 • Попередження абонента з допомогою автоматизованої iнформацiйної системи;
 • Продзвонка абонента;
 • Виставлення термiнового рахунку.

Для запобiгання випадкiв несанкцiонованого користування послугами мiжмiського та мiжнародного телефонного зв'язку абонент може:

 • Присвоїти номеру телефону категорiю АВН, яка вiдповiдає реальним потребам абонента в послугах мiжмiського та мiжнародного телефонного зв'язку, платних iнтелектуально-довiдкових послугах;
 • Провести роз'яснювальну роботу серед осiб, якi мають доступ до користування телефоном (абонентським пристроєм), щодо порядку користування послугами, особливо послугами з високими тарифами;
 • Контролювати доступ зi свого телефону до послуг мiжмiського та мiжнародного телефонного зв'язку, платних iнтелектуально-довiдкових послуг типу "0-900", за наявностi технiчної можливостi (наприклад, на цифрових АТС) користуватися паролем доступу. Вартiсть цiєї послуги незначна;
 • При здачi квартири (примiщення) з телефоном в оренду проконсультуватися з вiдповiдними службами оператору зв'язку вiдносно методiв захисту вiд несанкцiонованого користування телефоном i контролювати оплату за послуги з цього телефону. При здаваннi квартири в найм можливо проводити переоформлення телефону на орендаря, оскiльки пiсля цього вся вiдповiдальнiсть за проведення оплати за послуги зв'язку на час оренди лягає на орендаря. Зворотнє переоформлення проводиться безкоштовно;
 • Виконувати вимоги безпечного користування абонентськими пристроями, щоб запобiгати сторонньому пiдключенню. Не використовувати несертифiкованi апарати (абонентськi пристрої), в тому числi з радiопродовжувачем. При користуваннi телефонним апаратом з радiопродовжувачем слiдкувати, щоб телефонна трубка в режимi чекання знаходилась на базовому апаратi;
 • Скористатись послугою "Термiнова довiдка", завдяки якiй Ви матимете можливiсть двiчi на добу отримувати iнформацiю про проведенi з Вашого телефону мiжмiськi та мiжнароднi телефоннi розмови, та вчасно реагувати;
 • Негайно звертатися до оператора мiсцевої телефонної мережi або до оператора мiжмiської та мiжнародної телефонної мережi у разi появи ознак стороннього пiдключення i виконувати їх рекомендацiї.

Укртелекомом проводяться такi заходи для покращення захищеностi абонентських лiнiй вiд несанкцiонованих пiдключень:

 • Розподiльчi шафи (РШ) мiсцевих телефонних мереж замкнено на замки;
 • РШ обладнуються охоронною сигналiзацiєю, яка виводиться на ПЕОМ диспетчера пiдприємства електрозв'язку, а в рядi пiдприємств — на пульт органiв МВС;
 • Проводиться роз'яснювальна робота з ЖЕКами про необхiднiсть зачинення пiдвальних примiщень та розподiльчих нiш в будинках.