Загальні збори акціонерів 14.06.2011

28.04.2011

До відома акціонерів ВАТ "Укртелеком"! Відповідно до рішення Правління (протокол № 17 від 18.04.2011), 14 червня 2011 року відбудуться загальні збори акціонерів ВАТ "Укртелеком".

02.06.2011

До відома акціонерів ВАТ "Укртелеком"! (Про зміни у порядку денному).

29.06.2011

Підсумки загальних зборів акціонерів ВАТ «Укртелеком», які відбулися 14.06.2011 року

Шановні акціонери! 

Повідомляємо, що 14 червня 2011 року за адресою: м. Київ, вул. Інститутська 1, Міжнародний центр культури і мистецтв профспілок України (великий зал) проведено загальні збори акціонерів ВАТ «Укртелеком».

Для участі у загальних зборах акціонерів товариства було зареєстровано акціонерів (їх представників) у кількості 391 особа із загальною кількістю голосів 18 051 116 712, що складає 96, 39% від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Загальними зборами акціонерів розглянуто усі питання порядку денного, з яких прийнято такі рішення:  

З першого питання порядку денного (Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів, затвердження кількісного складу лічильної комісії та обрання членів лічильної комісії) прийнято рішення:

- Обрати Головою загальних зборів акціонерів Дзекона Георгія Борисовича - Голову Правління ВАТ «Укртелеком»; Секретарем загальних зборів акціонерів Лиско Юлію Володимирівну – начальника відділу корпоративного управління ВАТ «Укртелеком».

Голосували: «ЗА» – 99, 78077%; «ПРОТИ» – 0, 01579%;  «УТРИМАВСЯ» - 0, 1767%.   

- Затвердити кількісний склад Лічильної комісії – 36 осіб та обрати членами Лічильної комісії: Ворушило Валентину Анатоліївну – Головою  Лічильної  комісії; Котлярову Жанну Леонідівну – секретарем Лічильної комісії; членами Лічильної комісії: Козак Наталію Олегівну; Жежеру Ірину Миколаївну; Биченок Лесю Лонгінівну; Оверчук Ірину Андріївну; Попову Тетяну Михайлівну; Семену Наталію Степанівну; Самбур Анну Олегівну; Грищенко Раїсу Лукашівну; Чекорську Євгенію Володимирівну; Левіщенка Олександра  Миколайовича; Ковальову Анастасію Ігорівну; Хоменко Світлану Василівну; Агеносову Тетяну Юріївну; Лісовенко Надію Миколаївну; Кривенко Юлію Сергіївну; Князь Оксану Володимирівну; Максимець Світлану Леонідівну; Борисенко Людмилу Олександрівну; Місько Інну Іванівну; Ваховську Юлію Юріївну; Степаненко Валентину Михайлівну; Тимошенко Олену Володимирівну; Керімову Людмилу Василівну; Кушнір Олену Юріївну; Кириленко Юлію Миколаївну;  Федоренко Людмилу Іванівну; Левченко Марину Юріївну; Діденко Євгенію Володимирівну; Січенка Сергія Павловича; Лурці-Огли Ольгу Миколаївну; Слюсаренко Інесу Вікторівну; Жирко Аллу Миколаївну; Тукову Тетяну Євгенівну; Черняк Вікторію Ігорівну.

Голосували “ЗА” – 97, 58201% , “ПРОТИ” – 0, 01581%;  «УТРИМАВСЯ» - 2, 39302%.

З другого  питання порядку денного (Затвердження звітів Товариства за 2008, 2009, 2010 роки, визначення основних напрямів діяльності на 2011 рік. Розгляд звітів Правління про роботу за 2008, 2009, 2010 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду) прийнято рішення:

- Затвердити звіти Товариства за 2008, 2009, 2010 роки та звіти Правління про роботу за 2008, 2009, 2010 роки. Затвердити основні напрями діяльності товариства на 2011 рік.

Голосували: «ЗА» – 99, 77011 % , «ПРОТИ» – 0, 21946 %; «УТРИМАВСЯ» - 0, 00147 %. 

З третього питання порядку денного (Розгляд звітів Наглядової ради про роботу за 2008, 2009, 2010 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду) прийнято рішення:

- Затвердити звіти Наглядової ради про роботу за 2008, 2009, 2010 роки.

Голосували: «ЗА»– 97, 55293% , «ПРОТИ» – 0, 2206%; «УТРИМАВСЯ» - 0, 02542%.               

З четвертого питання порядку денного (Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії за 2008, 2009, 2010 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду) прийнято рішення:

- Затвердити звіти і висновки Ревізійної комісії за  2008, 2009, 2010 роки.                    

Голосували: «ЗА» – 99, 77071% , «ПРОТИ» – 0, 19606%; «УТРИМАВСЯ» - 0, 02502%.    

З п’ятого питання порядку денного (Затвердження  балансу товариства за 2008, 2009, 2010 роки) прийнято рішення:

- Затвердити баланс ВАТ «Укртелеком» у сумі:

      12 370 453 тис. грн. станом на  31 грудня 2008 року;

      11 748 953 тис. грн. станом на 31 грудня 2009 року;

      10 476 765 тис. грн. станом на 31 грудня 2010 року;

Голосували: «ЗА» – 99, 75847% , «ПРОТИ» – 0, 23845%; «УТРИМАВСЯ» - 0, 00029%.

З шостого питання порядку денного (Розподіл прибутку товариства за підсумками роботи у 2008, 2009, 2010 роках) прийнято рішення:

- Не розподіляти прибуток товариства за 2008, 2009 та 2010 роки.

Голосували: «ЗА» –  99, 75804 % , «ПРОТИ» – 0, 2286 %; « УТРИМАВСЯ» - 0, 00267 %.   

З сьомого  питання порядку денного (Про покриття збитків товариства) прийнято рішення: Покрити збитки товариства за рахунок додаткового капіталу.

Голосували: «ЗА» – 96, 36787 %; «ПРОТИ» – 0, 24024 %; «УТРИМАВСЯ» - 1, 19 %.              

З восьмого питання порядку денного (Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради; затвердження  кількісного складу Наглядової ради, обрання членів Наглядової ради, затвердження умов договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради) прийнято рішення:

     - Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради.

Голосували: «ЗА» - 99, 802%;   «ПРОТИ» - 0, 1924%; «УТРИМАВСЯ» - 0, 00003%.   

     - Затвердити  кількісний склад Наглядової ради -  3 особи.

Голосували: «ЗА» - 97, 60901%;  «ПРОТИ»- 2, 38506%; «УТРИМАВСЯ» - 0, 0016%.   

- Обрати членами Наглядової ради: 

   - Peter Goldscheider –                       32, 51596 %    (17 608 482 212 гол.)

   - Klaus Hartmann –                           32, 54687 %    (17 625 218 692 гол.)

   - Ілля Давидович Солодовський       32, 50925 %    (17 604 846 607 гол.)

          - Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради; встановити такі умови щодо винагороди членам Наглядової ради: - Peter Goldscheіder – безоплатно;  - Klaus Hartmann - винагорода у розмірі 40 тис. доларів США на рік та відшкодування всіх транспортних витрат та витрат на проживання, пов’язаних з виконанням функцій члена Наглядової ради;  - Солодовський Ілля Давидович  - безоплатно; встановити, що розмір витрат, пов’язаних з діяльністю Наглядової ради, не повинен перевищувати розміру витрат, пов’язаних з діяльністю Правління; 

- Уповноважити Дзекона Георгія Борисовича на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Голосували: «ЗА»- 97, 59447%;  «ПРОТИ» - 0, 19627%; «УТРИМАВСЯ» - 2, 19721%.

З дев’ятого  питання порядку денного (Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії; затвердження кількісного складу Ревізійної комісії та обрання членів Ревізійної комісії; затвердження умов договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Ревізійної комісії) прийнято рішення:        

- Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії.

Голосували: «ЗА»- 99, 79958%;  «ПРОТИ»- 0, 19462%; «УТРИМАВСЯ» - 0, 00023%;   

- Затвердити  кількісний склад Ревізійної комісії - 1 особа.

Голосували: «ЗА»- 99, 76595 %  «ПРОТИ»- 0, 19879  %; «УТРИМАВСЯ» - 0, 02458 %;   

      - Обрати членом Ревізійної комісії:

ТОВ «ЕСУ»- юридичну особу – акціонера - 99, 75958 % (18007717995 гол.)             

- Затвердити умови договору з членом Ревізійної комісії та уповноважити Дзекона Георгія Борисовича на підписання договору з членом Ревізійної комісії.

         Голосували: «ЗА»- 99, 77072%;  «ПРОТИ»- 0, 21912%;  «УТРИМАВСЯ» - 0, 00028%.   

З десятого питання порядку денного (Припинення повноважень Голови та членів Правління, визначення виконавчого органу,  обрання Голови та членів виконавчого органу) прийнято рішення: Делегувати Наглядовій раді прийняття рішень з питань припинення повноважень Голови та членів Правління, визначення виконавчого органу,  обрання Голови та членів виконавчого органу.

            Голосували: «ЗА»- 99, 70747%;  «ПРОТИ»- 0, 28181%; «УТРИМАВСЯ» - 0, 0007%.   

З одинадцятого питання порядку денного (Прийняття рішення про зміну найменування товариства, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства») прийнято рішення:

        Змінити найменування «Відкрите акціонерне товариство «Укртелеком» на «Публічне акціонерне товариство «Укртелеком», згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».

Голосували: «ЗА» – 99, 80125%; «ПРОТИ» – 0, 01615%; «УТРИМАВСЯ» - 0, 17673%.

З дванадцятого питання порядку денного (Внесення змін до Статуту товариства шляхом його викладення в новій редакції, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»; надання повноважень Голові загальних зборів на підписання Статуту товариства в новій редакції) прийнято рішення:

- Внести та затвердити зміни до Статуту ВАТ «Укртелеком» шляхом викладення Статуту в новій редакції, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»;

         - Уповноважити Голову загальних зборів на підписання Статуту товариства в новій редакції;

         - Доручити Правлінню товариства зареєструвати зміни до Статуту товариства у встановленому законодавством України порядку.

      Голосували: «ЗА»- 99, 80005%;  «ПРОТИ»- 0, 1936%; «УТРИМАВСЯ» - 0, 000022%.   

З тринадцятого питання порядку денного (Затвердження внутрішніх Положень товариства в новій редакції) прийнято рішення:

- Затвердити:

Положення про Загальні збори ПАТ «Укртелеком» в новій редакції;

Положення про Наглядову раду  ПАТ «Укртелеком» в новій редакції;

Положення про Правління ПАТ «Укртелеком» в новій редакції;

Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Укртелеком» в новій редакції.     

Голосували: «ЗА»- 99, 79573%;  «ПРОТИ»- 0, 1927%; «УТРИМАВСЯ» - 0, 003%.                                                         

З чотирнадцятого питання порядку денного (Прийняття рішення про вчинення значного правочину) прийнято рішення про вчинення значного правочину щодо продажу майна товариства, а саме корпоративних прав, що належатимуть ПАТ «Укртелеком» в статутному капіталі іншого господарського товариства, створеного за відповідним рішенням Наглядової ради ПАТ «Укртелеком» з метою відокремлення діяльності з надання послуг рухомого (мобільного) зв’язку в окрему юридичну особу з внесенням відповідного майна товариства до статутного капіталу такого господарського товариства;  Наглядовій раді, Правлінню товариства здійснити всі необхідні дії з метою реалізації цього правочину; Уповноважити Голову Правління ПАТ «Укртелеком» на укладання та підписання вказаного значного правочину.

Голосували:«ЗА»-17599991336 гол.;  «ПРОТИ»-444188425 гол.; «УТРИМАВСЯ»-113572 гол.  

По відношенню до кворуму, прийнятому за 100%, «ЗА» проголосувало – 97,50085%;

По відношенню до загальної кількості акцій товариства, прийнятих за 100%, «ЗА» проголосувало 93,98568 %. 

З п’ятнадцятого питання порядку денного (Прийняття рішення про виділ з 
ВАТ «Укртелеком» акціонерного товариства; створення комісії з виділу; обрання персонального складу комісії з виділу) рішення не прийнято.

Голосували: «ЗА» - 3,5291%; «ПРОТИ» - 0,01697%; «УТРИМАВСЯ» -  96,4415%.      

З шістнадцятого питання порядку денного (Прийняття рішення про створення юридичних осіб) рішення не  прийнято.

Голосували: «ЗА» - 3,53252 %; «ПРОТИ» - 0,0174%; «УТРИМАВСЯ» - 96,44053%.

Повідомлення

про право вимоги обов’язкового викупу акцій, що належать акціонеру

Шановні акціонери!

      Відповідно до положень ст.68 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер - власник простих акцій ПАТ «Укртелеком», що зареєструвався для участі у загальних зборах акціонерів ВАТ «Укртелеком», проведених 14 червня 2011 року, та голосував «проти» прийняття Загальними зборами рішення про вчинення значного правочину (питання 14 порядку денного), має право вимагати від ПАТ «Укртелеком» обов’язкового викупу належних йому голосуючих акцій.

      Протягом 30 днів після прийняття рішення загальними зборами про вчинення значного правочину акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає до ПАТ «Укртелеком» відповідну письмову вимогу.

      У вимозі акціонера про обов’язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов’язкового викупу яких він вимагає.

      Ціна викупу ПАТ «Укртелеком» акцій розраховується на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, тобто на 26.04.2011, та становить 0, 5755 грн.  за одну просту іменну акцію.

      Обов'язковий викуп товариством належних акціонеру акцій буде проводитись на підставі укладеного в письмовій формі договору.  

       Вимоги про обов’язковий викуп акцій направляти за адресою: 01601, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 18, Заступнику Голови Правління з питань корпоративних прав Зайцеву Володимиру Олександровичу.

       За додатковою інформацією щодо реалізації зазначеного права звертатись  за тел.:  (44) 235-93-10; 234-63-40